Kancelaria oferuje usługi w zakresie rewizji finansowej oraz usługi doradcze, takie jak:


 • badanie sprawozdań finansowych,
 • okresowe przeglądy sprawozdań finansowych,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych,
 • audyty projektów unijnych,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • doradztwo personalne,
 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont,
 • opracowywanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych,
 • sporządzanie ekspertyz i analiz ekonomiczno - finansowych,
 • wykonywanie innych usług atestacyjnych.

Zapewniamy rzetelne, profesjonalne i poufne wykonywanie usług, zgodnie z obecnymi standardami rewizji finansowej oraz kodeksem etyki zawodowej obowiązującym Biegłego Rewidenta. Bezpośrednie świadczenie usług przez Biegłego Rewidenta stanowi nasz największy atut, który gwarantuje klientowi profesjonalizm niezbędny podczas badania sprawozdań finansowych i wykonywania innych usług.


Zapraszamy do współpracy