Kancelaria Biegłego Rewidenta "DORADCA-POLAUDIT" wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3728